Grupa "Edukacja" :

Wrocław

|

Wydział Kłodzko

|

Wydział Kępno

|

Synergy Trainings

|

Języki Obce

|

Technikum

|

Liceum

|

Policealne

Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Podejmowane przez niego działania mają na celu poprawę funkcjonowania bio – psycho – społecznego pacjenta.

Terapeuta zajęciowy wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Podejmowane przez niego działania mają na celu poprawę funkcjonowania bio – psycho – społecznego pacjenta. Terapeuta zajęciowy planuje indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego.

Terapeuta zajęciowy powinien posiadać uzdolnienia artystyczne i manualne. Powinna go cechować odpowiedzialność za bezpieczeństwo podopiecznych, komunikatywność, spostrzegawczość, wrażliwość i cierpliwość. Posiada on wiedzę na temat metod organizowania czasu wolnego osobom chorym i z różnym stopniem niepełnosprawności. Terapeuta zajęciowy może podjąć zatrudnienie w placówkach rehabilitacji, szpitalach, sanatoriach, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

 

1.    UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Terapia zajęciowa jest prowadzona w szpitalach, oddziałach rehabilitacyjnych, placówkach pomocy społecznej oraz innych. Terapeuta zajęciowy obecnie należy do grupy poszukiwanych pracowników na rynku pracy. Istnieje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu terapii zajęciowej, którzy przyczynią się do poprawy stanu zdrowia pacjentów.

Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o portal Pracuj.pl, jooble.com.pl, praca.trovit.pl wykazała, że poszukiwani są pracownicy z obszaru dotyczącego świadczenia usług z zakresu terapii zajęciowej. Najwięcej ofert pracy w branży „terapia zajęciowa” skierowanych było do: terapeutów zajęciowych, pedagogów i psychologów.

 

1.     CELE  Szczegółowe KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie terapeuta zajęciowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)   nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego;

2)   rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego;

3)   planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;

4)   organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;

5)   dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie terapeuta zajęciowy:

1)   efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, KPS, OMZ, JOZ);

2)   efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno - społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(Z.a);

3)   efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie: Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej (Z.9.).

 

Kształcenie zgodne z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów

kształcenia.

 

Kwalifikacja Z.9. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

1. Nawiązywanie kontaktu interpersonalnego

Uczeń:

1) określa sposoby komunikacji werbalnej i niewerbalnej;

2) stosuje techniki aktywnego słuchania w kontaktach z podopiecznym;

3) dobiera sposoby udzielania informacji zwrotnych;

4) rozpoznaje rodzaje barier i błędów w komunikowaniu się z podopiecznym;

5) przestrzega zasad asertywnego zachowania w kontaktach z podopiecznym;

6) rozwiązuje sytuacje konfliktowe z zastosowaniem różnych metod;

7) prowadzi negocjacje w celu rozwiązania problemów podopiecznych;

8) komunikuje się z podopiecznym, jego rodziną i zespołem terapeutycznym.

 

2. Rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego

Uczeń:

1) uzyskuje informacje o podopiecznym na podstawie dokumentacji medycznej, wywiadu środowiskowego oraz innej dostępnej dokumentacji;

2) przeprowadza wywiad z podopiecznym, jego rodziną, opiekunem prawnym oraz innymi osobami znaczącymi dla podopiecznego;

3) prowadzi obserwację terapeutyczną podopiecznego;

4) rozpoznaje zaburzenia w zakresie procesów poznawczych występujące u podopiecznego;

5) diagnozuje stan funkcjonowania podopiecznego w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej;

6) określa hierarchię potrzeb podopiecznego;

7) sporządza listę problemów i potrzeb dotyczących podopiecznego;

8) określa zasoby i możliwości podopiecznego;

9) określa etapy diagnozy terapeutycznej podopiecznego;

10) formułuje diagnozę terapeutyczną podopiecznego;

11) motywuje podopiecznego do rozwijania zainteresowań w celu podwyższenia kompetencji społecznych.

 

3. Planowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej

Uczeń:

1) posługuje się terminologią z zakresu terapii zajęciowej;

2) określa cechy planu terapii zajęciowej;

3) sporządza indywidualny plan terapii zajęciowej dla podopiecznego na podstawie diagnozy;

4) stosuje zalecenia specjalistów w pracy z podopiecznym;

5) określa cele i zadania terapii zajęciowej;

6) dobiera formy, metody i techniki terapii zajęciowej;

7) dobiera środki i pomoce dydaktyczne do realizacji planu terapii zajęciowej;

8) opracowuje scenariusze do zajęć z terapii zajęciowej;

9) planuje etapy terapii zajęciowej;

10) planuje przebieg treningów rozwijających aktywność społeczną podopiecznego;

11) dobiera sposoby oceny efektów terapii zajęciowej prowadzonej z podopiecznym.

 

4. Prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i technikami

Uczeń:

1) charakteryzuje metody aktywizujące stosowane w terapii zajęciowej;

2) przestrzega zasad stosowania metod i technik w terapii zajęciowej;

3) dobiera i stosuje metody i techniki terapii zajęciowej adekwatne do sytuacji bio-psycho-społecznej podopiecznego;

4) przestrzega zasad prowadzenia zajęć z zakresu indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej;

5) dobiera sposoby motywowania podopiecznego do udziału w zajęciach;

6) prowadzi terapię zajęciową z zastosowaniem różnych metod i technik;

7) wyjaśnia znaczenie kinezyterapii w procesie usprawniania;

8) przestrzega zasad organizacji pracy terapeuty zajęciowego w pracowni terapeutycznej oraz w placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej;

9) planuje wyposażenie pracowni terapii zajęciowej;

10) opracowuje regulamin pracowni terapeutycznej.

 

5. Prowadzenie dokumentacji przez terapeutę zajęciowego

Uczeń:

1) charakteryzuje dokumentację prowadzoną przez terapeutę zajęciowego;

2) opracowuje kwestionariusze, arkusze, karty informacyjne oraz inne narzędzia do oceny efektów pracy z podopiecznym;

3) analizuje efekty uzyskane w pracy z podopiecznym;

4) stosuje techniki informatyczne w dokumentowaniu pracy terapeuty zajęciowego;

5) dokumentuje działania z zakresu terapii zajęciowej;

6) modyfikuje i aktualizuje dokumentację prowadzoną przez terapeutę zajęciowego.