Grupa "Edukacja" :

Wrocław

|

Wydział Kłodzko

|

Wydział Kępno

|

Synergy Trainings

|

Języki Obce

|

Technikum

|

Liceum

|

Policealne

Opiekunka dziecięca [325905]

Kwalifikacje zawodowe: Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Słuchacz, po uzyskaniu kwalifikacji Z.11 uzyskuje tytuł Opiekunki dziecięcej jeżeli posiada wykształcenie średnie.

Nauka trwa 2 lata 4 semestry

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka dziecięca będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;

2) pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego;

3) prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;

4) promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych;

5) udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

KSZTAŁCENIE W FORMIE ZAOCZNEJ

Opiekunka dziecięca [325905]

L.p

Plan nauczania

Liczba godzin


I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodówBezpieczeństwo i higiena pracy

45


Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

40


Język obcy zawodowy

45


Kompetencje personalne i społeczne

45


Organizacja pracy małych zespołów

40


II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznegoPropedeutyka zdrowia

110


Pierwsza pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia

55


Organizacja ochrony zdrowia

50


III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dzieckaPielęgnowanie dziecka zdrowego

230


Pielęgnowanie dziecka chorego i niepełnosprawnego

230


Wychowanie i edukowanie dziecka

230


Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka

260


Razem

1380